Kategoriler
Coğrafya

Nüfus Artış ve Azalışının Olumlu Olumsuz Etkileri

Dünya genelinde nüfus artış hızı homojen bir yapıya da sahip değildir. Bazı bölgelerde nüfus artış hızı fazla bazı bölgelerde ise azdır.

Oransal olarak bakıldığında dünya nüfusu her yıl % 1,7 artış göstermektedir. Bu artış oranı aynı zamanda toplam nüfusa 97 milyon insanın eklenmesi demektir. Bu rakam bize dünya genelinde artış hızının yüksek olduğunu ifade eder.

Dünya Nüfus Artış Tablosu
Dünya Nüfus Artış Tablosu

Doğal olarak artış hızının yüksekliği bazı sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirir.

Nüfus Artış ve Azalışının Olumlu Olumsuz Etkileri

Nüfus artış hızının fazla olduğu yerlerde iklim koşullarının uygunluğu, verimli tarım alanlarının varlığı ve bol su kaynaklarının olması gibi cazip unsurların varlığı insanların yaşam tarzına doğrudan etki eder. Bu sayılanların dışında transit yolların etrafı, maden yataklarının olduğu yerler, sanayinin geliştiği bölgeler ve turistik sahalar da nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.

Örneğin Avrupa’daki nüfus yoğunluğunun temel sebebi ağır sanayinin özellikle kıtanın batı tarafında gelişmiş olmasına bağlıdır. Önceleri küçük bir kasaba olan Almanya’nın Ruhn Havzası, kömür yataklarının işletilmeye başlamasıyla giderek şehirleşmiş ve nüfusu artmıştır. Ekonomik kalkınmanın hızlanmasına bağlı olarak Ruhn şehrinde kişi başına düşen millî gelir payı zamanla yükselmiştir.

Nüfus artışının hızlı olmasının olumlu ve olumsuz sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Nüfus artışının hızlı olmasının olumlu ve olumsuz sonuçları
Nüfus artışının hızlı olmasının olumlu ve olumsuz sonuçları

Nüfus artış hızının sonuçlarına dünyadan ve Türkiye’den örnekler vererek açıklayabiliriz. Çin, Hindistan gibi ülkelerde nüfus artış oranı yüksektir.

Bu ülkelerde genç nüfus oranı fazla olduğu için nüfusa bağlı yatırımların oranı da artar. Başka alanlara yapılacak yatırımların az olması ekonomik kalkınma hızını düşürür. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmet sektörü yeterince gelişemez.

Çin’in son yıllarda genç nüfusunu ucuz iş gücü olarak görmesi yabancı sermayenin ülkeye akmasını sağlamıştır. Yatırımcı sayısının artmasıyla da Çin ekonomik anlamda bir dünya devi hâline gelmiştir.

İngiltere, Almanya, Fransa gibi gelişmiş Avru-pa ülkelerinde nüfus artış oranı durma noktasına gelmiştir ve özellikle genç nüfus sayısı azdır. Bu tip ülkelerde hizmet sektörü gelişmiş ve çevre sorunları en aza inmiştir. Okullar ve hastaneler modern yapıda olup teknolojik yenilikler yakından takip edilmektedir. Bütçeden diğer alanlara yatırım için ayrılan pay oranı fazladır. Ekonomik seviyenin yüksek olduğu bu ülkelerde genç nüfusun az olması, iş gücüne duyulan ihtiyacın her geçen gün artmasına neden olmuştur.

Kategoriler
Coğrafya

Nüfusun Özellikleri ve Önemi

Nüfus, sınırları kesin olarak bilinen bir alan üzerinde ve belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısının genel toplamına denir. Modern anlamda ilk nüfusu sayımları 1750 yılında İskandinav ülkelerinde asker sayısını öğrenmek için yapılmıştır.

Nüfus verileri, sayısal bir tabana yayıldığı için dinamik özellik gösterir. Her an değişen durağan olmayan bu yapıyı bilmek günümüzde dünya ülkeleri için artık bir zorunluluk hâline gelmiştir. Başka bir açıdan ele alındığında nüfus, ülkeler için hem doğal bir kaynak hem de bazı çevre sorunlarının yaşanmasına neden olan önemli bir unsurdur.

Nüfusun Özellikleri ve Önemi

Bir nüfus sayımı ile elde edilecek veriler şunlardır:

  • Toplam nüfus miktarı,
  • Nüfusun ülke geneline olan yayılışı,
  • Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı,
  • Cinsiyet yapısı,
  • Eğitim durumu,
  • Sektörel dağılım,
  • Bir önceki yıla göre olan artış oranı,
  • Kır kent nüfusu,
  • Nüfus hareketleri (göç) dir.

Geçmişte ülkeler nüfusunun fazla olmasını bir güç olarak görmekteydi hatta güçlü devlet demek insan sayısının fazla olduğu devlet demekti ancak günümüzde artık nüfusun sayısal çokluğu değil nitelik yönünden kaliteli olması önem taşımaktadır.

Bir devletin ekonomik bakımdan kalkınması, güçlenmesi için elbette eğitimli nüfusa ihtiyacı vardır çünkü sahip olduğu nüfusun niteliği aynı zamanda ülkenin kalkınma hızını belirler. Bu yönüyle nüfus devletleri oluşturan temel unsurdur, diyebiliriz. Devletler bu temel unsur üzerine çeşitli politikalar üretir ve bunların bir kısmını hayata geçirir.

Nüfus alanında yapılan bu çalışmalara nüfus politikaları adı verilir. Her ülke kendi sosyal ve ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak farklı nüfus politikası üretir.