Kategoriler
Coğrafya

Göçlerin Sonuçları Nelerdir?

İç Göçün Sonuçları

 • Nüfusun ülke içinde dağılışı değişir.
 • Şehirleşme oranı yükselir.
 • Çarpık kentleşme görülür.
 • Sanayi tesisleri hızlı kentleşmenin etkisiyle şehir merkezinde kalır.
 • Alt yapı hizmetleri yetersizdir.
 • Trafik sorunu, çevre kirliliği gibi sosyal problemler ortaya çıkar.
 • Büyük şehirlerde suç oranı yükselir.
 • Kırsal yerlerde yatırımlar azalır ve yatırımın yönü kentlere doğru olur.
 • Kentlerde tüketici sayısı artar. Buna bağlı olarak üretim artar.

Dış Göçün Sonuçları

 • Göç veren ülkelerin iş gücünde azalma olurken göç alan ülkelerde iş gücü ihtiyacı azalır.
 • Göç alan ülkelerdeki erkek nüfusu fazladır çünkü yurt dışı göçlerine erkekler kadınlara göre daha fazla katılır.
 • Göç alan ülkeye çalışmak amacıyla gelen nüfus genellikle genç olduğu için ülkenin yaş ortalamasını düşürür.
 • Göç veren ülkeler dışarda çalışan gurbet-çiler sayesinde ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamış olur.
 • Ülkeler arası kültürel ekonomik ilişkiler gelişir.
 • Kültür çatışmaları ve asimilasyon gibi sosyal sorunlar ortaya çıkabilir.

Okuma Metni: YENİ DÜNYA GÖÇLERİ

15. yy. sonuna doğru Macellan, Kristof Kolomb ve Vasko dö Gama’nın yaptığı deniz seya-hatleri sonucunda yeni deniz yolları ve karalar bulundu. Özellikle Amerika kıtasının keşfi ile Avrupa’dan bu kıtaya doğru göç hareketleri başladı.

Henüz yeni keşfedilmiş bu topraklardaki doğal kaynaklar Avrupalılar tarafından cazip hâle geldi ve ardından büyük ticaret kolonileri kurularak ekonomik kazançlar elde edildi.

15. yy. daki bu seyahatler aslında Orta Çağ karanlığında bulunan Avrupa Kıtasının sakinlerini kiliselerin baskısından kurtarmak ve yeni yerleri yurt edinmelerini sağlayarak ve yeniliklere açık bir yaşam sürmek gayesi ile Amerika kıtasına doğru göç etmişlerdir. İngiltere’de başlayan sanayi devrimi kısa sürede hızla yayılmış ve teknolojik gelişmelerle beraber seyahat imkânları giderek iyileşmiştir.

Tabiî olarak bu durum Avrupa’dan Amerika kıtasına doğru göç dalgasını hızlandırmıştır çünkü sanayileşme, işgücü ihtiyacının artması yani istihdam alanının oluşması demektir.

Amerika kıtasına olan göçlerin bir kısmı Latin Amerika’ya bir kısmı Orta ve Güney Amerika’ya doğru olmuştur. Göçlerin bir kısmı ise Güney Afrika ve Avustralya kıtasına doğru ger-çekleşmiştir. Avrupa’dan göçen bu nüfus içinde en fazla payı Alman, İngiliz ve İrlanda asıllı nüfustan almaktadır.

Daha sonra sırayı İtalyan, Rus ve Polonya asıllı olan nüfus izledi. İngiliz ve Fransız asıllılar daha çok Kuzey Amerika’ya yerleşirken İspanyollar Meksika’ya ve Portekiz asıllılar ise Brezilya’ya yerleşmişlerdir.

Kaynak: Coğrafyaya Giriş (Hayatî Doğanay)

Kategoriler
Coğrafya

Göçlerin Nedenleri Nelerdir?

Göçlerin Ekonomik Nedenleri

 • İtici Faktörler
  • İşsizlik
  • Tarım topraklarının miras ile parçalanması
  • Tarımda makineleşme
 • Çekici Faktörler
  • Hizmet sektörünün gelişmesi
  • İstihdam yelpazesinin geniş olması
  • Turizm
  • Ticaret
  • Sanayi vb.

Göçlerin Doğal Nedenleri

 • İtici Faktörler
  • Doğal afetler
  • Erozyon
  • Kuraklık
  • Olumsuz iklim koşulları
 • Çekici Faktörler
  • İklimin ılıman olması
  • Su kaynaklarının varlığı
  • Toprak verimliliği
  • Yerşekillerinin engebe oranının az olması

Göçlerin Sosyal Nedenleri

 • İtici Faktörler
  • Kan davaları
  • Töreler
  • Etnik ya da dinî baskılar
 • Çekici Faktörler
  • Sağlık
  • Eğitim
  • Ulaşım
  • Kültürel etkinlikler

Göçlerin Siyasi Nedenleri

 • İtici Faktörler
  • İhtilaller
  • Sınır değişikliği
  • Savaşlar
  • Mübadele (nüfus değiş tokuşu)
 • Çekici Faktörler
  • Siyasi ortamın güvenirliliği barış ve huzurun varlığı
Kategoriler
Coğrafya

Nüfus Hareketleri ( Göç ) ve Göç Çeşitleri

Göç, esasında bir nüfus hareketi olup, insanların çeşitli nedenlerden dolayı yaşadık­ları mekânları bırakıp başka yerlere gitmesidir. Bu terk ediş kimi zaman kitlesel hâlde, kimi zaman ise bireysel şekilde olmaktadır.

Göç eden kimselere göçmen denir.Göç ile ilgili bilinmesi gereken iki kavram daha vardır. Bunlar birisi ‘’net göç” kavramı diğeri ‘’net göç hızı”dır.

Net Göç: Bir yerleşim yerinin çevreden aldığı insan sayısı ile çevreye gönderdiği insan sayısı arasındaki farkın rakamsal olarak ifade edilmesidir. Yerleşim yerinin aldığı göç, verdiği göç sayısından fazla ise net göç pozitif değer alırken, aldığı göç verdiği göçten az ise negatif değer alır.

Net Göç Hızı: İki nüfus sayımı arasında göç edebilecek her bin kişi için göç edenle­rin sayısıdır. Genellikle gelişmemiş kentlerde net göç hızı yüksektir.

Göç Çeşitleri

 1. Yapılış Biçimine Göre Göçler
  1. İç Göç: Ülke içinde yapılan göç hareketidir. Bu göç türünde ülkenin toplam nüfusunda bir değişiklik olmaz.
  2. Dış Göç: Ülkeler arası yapılan göçlerdir. Göç veren ülkenin nüfusunda azalma olurken göç alan ülkede nüfusu artar.
 2. Sürelerine Göre Göçler
  1. Daimi Göç: Bir yerden başka yere daimi olarak yapılan göçlerdir.
  2. Geçici Göç: Turizm, tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetler sebebiyle yapılan mevsimlik göçlerdir.
 3. İstek Durumuna Göre Göçler
  1. İsteğe Bağlı Göç: Kişinin kendi isteği ile yaptığı göçlerdir.
  2. Zorunlu Göç: Baskı zulüm ve tehdide maruz kalan nüfusun yaptığı göç hareketidir.
Kategoriler
Coğrafya

Nüfus Piramitlerinden Elde Edilen Sonuçlar

Nüfus piramitlerine bakılarak elde edilecek sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Ülke nüfusuna hâkim olan yaş aralığı
 • Eğitim durumu,
 • Toplam nüfus miktarı,
 • Bağımlı nüfus miktarıdır.

Bütün bunların dışında nüfus piramitleri ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Ülkenin net gelirleri hakkında sayısal veri elde etmemiz müm­kün olmaz ancak bazı çıkarımlarda bulunabiliriz.

Nüfus Piramidi Karşılaştırmasının Sonuçları

Gelişmiş Ülkelerdeki Piramitlerin Genel Özellikleri

 • Doğum aranı az olduğu için doğal nüfus artışı azdır
 • Hizmet sektörü gelişmiştir.
 • Kişi başına düşen millî gelir payı yüksektir.
 • Üretici nüfus fazla tüketici nüfus azdır.
 • Yatırımların yönü üçüncül ekonomik faaliyetler yöneliktir.
 • Ortalama yaşam süresi uzundur.
 • Kişi başına düşen enerji ve su miktarı fazladır.
 • Nüfusun ülke içinde dağılışı doğal koşullara bağlı değildir.
 • Kentleşme oranı yüksektir. 

Geri Kalmış Ülkelerdeki Piramitlerin Genel Özellikleri

 • Doğum oranı fazladır.
 • Nüfus artış oranı yüksektir
 • Hizmet sektörü ve sanayi geri kalmıştır.
 • Millî gelir payı düşüktür.
 • Üretici nüfus az, tüketici nüfus fazladır.
 • Demografik yatırımlara duyulan ihtiyaç fazladır.
 • Ortalama yaşam süresi kısadır.
 • Enerji ve su kullanımı azdır.
 • Doğal koşullar ülke içindeki nüfus dağılışını bağlar.
 • Kırsal yerleşme oranı fazladır.