Kategoriler
Coğrafya

Beyin Göçü Nedir?

Nitelikli iş gücü ve bilim adamlarının yurt dışına yaptığı göçlere beyin göçü denir.

Mühendis, sanatçı, doktor gibi değişik alanlarda kendini yetiştirmiş kişiler, çalışma koşullarının daha iyi olduğu başka ülkelere gitmesiyle ortaya çıkan göçlerdir.

Dünya literatüründe bunun pek çok örneğini görmek mümkündür. 1879-1955 yılları arasında Alman yurttaşı olan Albert Einstein Yahudi asıllı olduğu için Adolf Hitler’in Yahudi soykırımından kaçarak Amerika’ya yerleşmiştir.

Beyin göçü sınırlı kaynakları olan az gelişmiş ülkelerde gelişmişliği kısıtlayan bir faktör olarak karşımıza çıkar.

Dünyada en çok beyin göçü veren ülkeler arasında Hindistan, Pakistan, Cezayir, Fas, Tunus, Nijerya, Mısır bulunur. Beyin göçünü en çok alan ülkeler ise ABD, Kanada, Avustralya, Fransa, Almanya gibi ülkelerdir.

Kategoriler
Coğrafya

İşçi Göçleri ve İşçi Göçü Yapılan Ülkeler

Ekonomilerini toplamak isteyen Avrupalıların fabrikalarında çalışmak için Almanya, Belçika, Fransa ve Avusturya’ya giden gurbetçilerin meydana getirdiği göç hareketine işçi göçleri denir.

1945’li yıllar II. Dünya savaşının olduğu çetin yıllardı. Almanya bu savaşta mağlup olmuş ve ülkenin ekonomisi çökmüştür. Bu savaşın etkileri sadece Almanya’da değil Avrupa ülkelerindeki ekonomik yapının bozulmasıyla daha da hissedilir hâle gelmiş ve bütün dünyaya bir kriz havası hâkim olmuştur.

İşte bu yıllarda dağılan ekonomilerini toplamak isteyen Avrupalıların fabrikalarında çalıştırmak için işçi aradığı yıllardır. 1958-1961’li yıllarda özellikle Anadolu’nun kırsal yerlerinden pek çok aile yurt dışına işçi olarak çalışmaya gitmişler ve gurbetçi olarak orada yaşama başlamışlardır.

Hudut Kapılarından Çıkış Yapılan Ülkeler
Hudut Kapılarından Çıkış Yapılan Ülkeler

Almanya, göç alan ülkelerin başında gelse de bunu Belçika, Fransa ve Avusturya gibi ülkeler takip etmiştir.

Kategoriler
Coğrafya

Mübadele Göçleri

Mübadele göçleri; Siyasi anlaşmaların esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi sonucu ortaya çıkan göçlerdir.

Örneğin, Kurtuluş Savaşı sonrası imzalanan Lozan Antlaşması’nın ilgili maddesi uyarınca ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında yapılan mübadele göçlerini verebiliriz.

İmzalanan protokol anlaşmaları neticesinde Yunanistan’dan 400.000 Türk Türkiye’ye; buna karşılık Türkiye’den 150.000 Rum, Yunanistan’a gitmiştir. Bu göçler insanların gönüllü olarak yaptıkları göç hareketleri değildir, zorunlu göçlerdir. Bu göçler, Lozan Antlaşması sırasında karara bağlandığı için kısaca Lozan Mübadelesi de denir.

Türkiye -Yunanistan nüfus mübadelesi gereğince Türkiye’de sadece İstanbul kenti ile Gökçeada ve Bozcaada’da oturan Rumlar, Yunanistan’da ise sadece Batı Trakya Türkleri mübadeleden muaf tutulmuşlardır.

Girit, Kavala, Drama,Yanya, Vodina ve Selanik’ten Türkiye’ye gelen nüfus Doğu Trakya ve Kıyı Ege’ye yerleştirilmiş ve mübadillerin yoğun olduğu şehirler İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Edirne, İstanbul, Adana, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, ve Samsun’dur.

Kategoriler
Coğrafya

Kavimler Göçü ve Özellikleri

Kavimler göçü; MS IV. yy. da büyük Türk boylarının Orta Asya’dan Avrupa ve Afrika kıtasına doğru yaptıkları büyük göç hareketidir. MS IV. ve VI. yy. arasında gerçekleşmiştir.

Kavimler Göçü’nü başlatan en önemli olay Orta Asya iklimindeki kuraklaşma sonucu toprakların ve otlakların verimsizleşmesidir. Kavimler göçü ile Avrupa ve Anadolu’da kurulan siyasi otoriteler yeni bir çağın başlamasına zemin hazırlamıştır.

Kavimler Göçü Haritası
Kavimler Göçü Haritası

Türklerin Orta Asya’ya Göçleri

Türklerin ana yurdu binlerce yıl yaşadıkları Orta Asya topraklarıdır. Türkler bu topraklarda boylar hâlinde yaşayarak varlığını sürdürmüşler.

Moğol ve Çinliler ile uzun süre mücadele etmek zorunda kalmışlar ve ana yurtlarından ayrılarak dünyanın birçok bölgesine yayılma imkânı bulmuşlar. Oğuz boyu ve Asya Hunları yaptıkları bu göçlerle uzun mesafe almışlardır.

Orta Asya Türklerinin topraklarını bırakmalarının en önemli nedeni iklimin kuraklaşmasıdır. Bunun yanında temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu için zamanla verimsizleşen topraklar ve otlak alanları mevcut nüfusun artması ile yetersiz kalmış ve onları yeni yerler aramaya itmiştir.

Türk boyları arasındaki mücadeleler, Çinliler ve Moğollar ile olan savaşlar Türklerin ana yurdunu terk etmesinde etkili olan siyasi nedenlerin başında gelir.

Orta Asya Türk göçlerinin bir kısmı Avrupa’ya doğru olurken bir kısmı Asya’nın batısına bir kısmı Anadolu topraklarına bir kısmı da Kuzey Afrika’ya ve Arabistan Yarımadası’na doğru olmuştur.

Kuzeye gidenler bugünkü Sibirya bölgesine, güneye gidenler Hindistan, Çin ve Afganistan’a, doğuya doğru gidenler ise Uzak Doğu’ya doğru hareket etmişlerdir.