Kategoriler
Kategori Dışı

Kamu Yönetiminin Temel Unsurları ve Temel İlkeleri

Kamu yönetiminin temel unsurlarını ve temel ilkelerini aşağıda maddeler halinde sunduk.

Kamu yönetiminin temel unsuları şunlardır:

Kamu Yönetiminin Temel Unsurları
Kamu Yönetiminin Temel Unsurları
 • Halk: Bir ülkede yaşayan tüm bireylerden oluşur.
 • Örgüt: Devletin işlerini ve görevlerini yerine getirmek için kullandığı araçtır. Kamu yönetiminde gerçekleştirilecek hizmetin türüne göre, merkezî ve yerel düzeyde olmak üzere oluşturulur.
 • Kamu politikası: Toplumsal sorunların tanımlanması ve bunların çözümlerinin belirlenmesidir.
 • Norm düzeni: Bir ülkede anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve idari kararlar ile bunlara ilişkin yargı kararları ve içtihatlardır.
 • Mali kaynak: Kamu yönetiminde gerçekleştirilecek hizmetlerin düzeyi mali kaynaklara bağlıdır. Bu nedenle kamu yöneticileri mevcut kaynakların arttırılması ve bu kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla ilgilenmektedir.
 • Kamu görevlileri: Kamu yönetimini gerçekleştiren personeldir.
 • Kamu yönetimi bir başka yönüyle devletin amaçlarını gerçekleştirecek biçimde örgütlenmiş insan gücü, araç ve gereçler ile bunların yönetimini ifade eder. Kamu yönetiminin en temel görevi, hükûmetin günlük işlerini yürütmektir. Kamu yönetimi tarafından belirlenmiş görev ve hizmetlerin yapılabilmesi için kamu yönetimi kurum ve kuruluşları oluşturulmuştur. Kamu örgütlerinin nasıl örgütlenmesi ve nasıl işlemesi gerektiğinin araştırılması kamu yönetiminin temel fonksiyonlarından biridir.

Kamu yönetimi içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarını;

 • Bütçe türlerine göre kamu kurumları,
 • Görevlerine göre kamu kurumları,
 • Örgütlenme şekline göre kamu kurumları olarak sınıflandırabiliriz.

Kamu hizmetleri kamu yönetimi çerçevesinde dört temel ilke ile gerçekleştirilmektedir:

 • Süreklilik ilkesi
 • Değişkenlik ve uyum ilkesi
 • Eşitlik ilkesi
 • Tarafsızlık ilkesi

Yukarıda Kamu yönetiminin temel unsurlarını ve temel ilkelerini maddeler halinde sunduk. Konu hakkında bilgilerinizi yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Kategoriler
Kamu Yönetimi

Kamu Maliyesi Verilerinde Saydamlık Sorunu

Özellikle uluslararası piyasaların ne kadar manipüle edilirlerse edilsinler bir kere eldeki mevcut verilerin yetersiz, mevcut verilerin gizli, mevcut verilerin güvensiz olmasıdır.

Bunlara dayanılarak alınan ekonomi ve maliye politikası kararlarının da yanlış olduğu kuşkusuna kapılmaları mümkündür. Bu halde çok çabuk ve olumsuz tepki vermeleri kamu maliyesi verilerinde saydamlık sorununu daha da ön plana çıkarmıştır.

Kamu maliyesi verilerindeki saydamlık sorunu:

 • mevcut verilerin yetersiz olması,
 • mevcut verilerin gizli olması,
 • mevcut verilerin güvensiz olması,
 • güvensiz verilerle alınan maliye politikası kararları
Kategoriler
Kamu Yönetimi

Yeni Kamu Yönetimi Özellikleri Nelerdir?

Özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda yukarıdaki temel alanlar başta olmak üzere kamu yönetiminde köklü değişimler yapılmıştır.

Katı, hiyerarşik ve bürokratik kamu yönetimi anlayışı yerini, esnek, piyasa tabanlı kamu yönetimi anlayışına bırakmıştır. Bu anlamda geleneksel kamu yönetimi anlayışı yerini yeni kamu yönetimi anlayışına bırakmıştır.

Yeni Kamu Yönetimi Özellikleri

 • Esnek
 • Çok Aktörlü
 • Geleceğe Odaklı
 • Hizmeti Düzenleyici
 • Şeffaf
 • Aktif ve Katılımcı
 • Hesap Verebilir
 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Öngörülebilirlik

Yeni kamu mali yönetiminde öne çıkan ilkeler;

 • Saydamlık,
 • Hesap verilebilirlik,
 • Stratejik planlama,
 • Yönetişim,
 • Verimlilik ve etkinlik,
 • Etik ve dürüstlük, olarak sıralanabilir.
Kategoriler
Kamu Yönetimi

Orta Vadeli Bütçe Çerçevesi Nedir?

Orta Vadeli Bütçe Çerçevesi nedir sorusuna verilebilecek en güzel cevap orta vadeli bütçe çerçevesi tanımıdır.

Amacı, kaynakları ulusun stratejik önceliklerine göre tahsis etmek ve bunların genel mali hedeflerle uyumunun sağlanması olan belgeye ise “orta vadeli bütçe çerçevesi” denir.

Yukarıda orta vadeli bütçe çerçevesinin tanımını sizinle paylaştık. Konu hakkında bildiklerinizi, yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.